adwokat Miastko 603627590

adwokat - radca prawny

Contact Text on Image

SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENRE SED VIM AC POTESTATEM ,, Znać prawa to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania’’ Zakres usług Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi instytucjami państwowymi, a także w zakresie sporządzania pozwów, apelacji, zażaleń, wniosków oraz innych pism procesowych i urzędowych, sporządzania umów, opiniowania dokumentów, jak również prowadzi profesjonalną obsługę podmiotów gospodarczych. Kancelaria specjalizuje się w szczególności w świadczeniu pomocy prawnej w następujących zakresach. PRAWO CYWILNE, GOSPODARCZE, PRAWO ADMINISTRACYJNEGO, PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH reprezentacja w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy bądź testamentu, działy spadku, roszczenia o zachowek i zapis, dochodzenie należności wynikających z umów, pozwy o zapłatę, prowadzenie spraw o eksmisję, prowadzenie spraw o naruszenie posiadania, o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, prowadzenie spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych, w tym uszczerbku na zdrowiu i naruszenia dóbr osobistych, przygotowywanie umów, zakładanie i rejestracja fundacji, stowarzyszeń, doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych, sprawy z zakresu prawa łowieckiego w tym reprezentacja poszkodowanych oraz kół łowieckich w zakresie szkód łowieckich, inne PRAWO KARNE, SPRAWY KARNE, KARNO-SKARBOWE, PRAWO WYKROCZEŃ, PRAWO KARNE WYKONAWCZE prawo karne Miastko obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym, reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, powodów cywilnych na każdym etapie postępowania karnego, postępowanie wykonawcze tj. odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia, sporządzanie wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji, sporządzanie wniosków o odszkodowania za niesłuszne skazanie, udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa karnego materialnego, karnego-skarbowego oraz procedury karnej, inne PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE prowadzenie spraw o rozwód i separację, podział majątku, prowadzenie spraw alimentacyjnych, prowadzenie spraw związanych z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, pozbawieniem władzy rodzicielskiej, wykonywaniem kontaktów z dziećmi, prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie, prowadzenie spraw o przysposobienie, inne PRAWO PRACY reprezentacja w sprawach o uznanie rozwiązania umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie, analiza umów o pracę, umów zlecenia, prowadzenie spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia, inne Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całego kraju.